Færre irriterende girokort i forruden

Med en voksende bilpark og kamp om parkeringspladserne vokser behovet for klare regler for parkering på de danske parkeringspladser. Automatisk nummerpladekontrol har gjort det mere bekvemt for bilisterne og ført til færre parkeringsbøder. Men en udmelding fra Forbruger­ombudsmanden risikerer at føre tiden tilbage og både gøre det mere besværligt at parkere og at skade forbrugernes retsstilling, lyder det fra en af branchens aktører.

Den danske bilpark er vokset markant i de senere år. Og med stigende befolkningstal, dyrere kollektiv transport og billigere biler ser tendensen ud til at fortsætte. Efterspørgslen på parkeringspladser ved indkøbscentre, kultur- og fritidsfaciliteter, større arbejdspladser, trafikknudepunkter og boligområder stiger. Det skaber et behov for effektiv kontrol på parkeringspladserne, så uhensigtsmæssig eller ulovlig parkering reduceres mest muligt, så flest kan komme til.

Respekt om Parkeringsklagenævnets afgørelser

Mange af de virksomheder, som bilisterne kender fra skiltene på danske parkeringspladser, er organiseret i Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening, og flere end 30 parkeringsselskaber er tilmeldt Parkeringsklagenævnet.

Klagenævnet blev etableret i 2018 af FDM og Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med Parkeringsbranchen. Nævnets afgørelser træffes af to repræsentanter for parkeringsbranchen, to repræsentanter for forbrugerinteresser og en dommer, der er nævnets formand.

  • Det er vigtigt, at alle parter kan blive hørt i en sag, hvor der kan være mere end én oplevet sandhed. Det kender vi alle, hvis der ligger en seddel i forruden, eller vi får et brev med posten. Så er det vigtigt at kunne klage og komme af med sin vrede eller frustration. Nogle gange har vi ret, andre gange mener Klagenævnet, at parkanten har ret. Derfor er det vigtigt med et uvildigt klageorgan, hvor der endda sidder en dommer for bordenden, siger Mia Stroustrup, der er direktør i SikkerParkering, som er tilmeldt Pakreringsklagenævnet og som gennem flere måneder har været i dialog med Forbrugerombudsmanden om sagen.

Undren over Forbrugerombudsmanden

Hun undrer sig over en pressemeddelelse, som Forbrugerombudsmanden har udsendt d. 17. juni 2024. Heri oplyser Forbrugerombudsmanden på baggrund af nogle indsendte klager, at det ikke er i orden at eftersende en opkrævning for parkering, der har været i strid med vilkårene på en given parkeringsplads, såfremt der er anvendt automatisk nummerpladegenkendelse - også kendt som ANPR.

  • Anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse er både bredt udbredt og populært hos bilister, der opfatter det som en klar forbedring af parkeringsoplevelsen frem for eksempelvis betaling i automater eller hvor man skal holde i kø ved en bom for at betale ved udkørslen, lyder det fra direktør Mia Stroustrup.

Både nævns- og retspraksis bekræfter, at kontrolafgifter, der er udstedt på baggrund af ANPR-parkeringskontrol, er udført lovligt og hensigtsmæssigt. Herunder, at forbrugeres retssikkerhed ikke er tilsidesat i tilfælde af, at meddelelse om kontrolafgiften gives efter, at parkeringen er afsluttet og køretøjet har forladt parkeringspladsen.

  • Når ANPR-systemet anvendes foreligger der jo klare beviser i form af billede af bil og nummerplade ved indkørsel og udkørsel samt dokumentation for manglende betaling, hvorfor kunden har alle muligheder for at varetage sine interesser og undersøge kontrolafgiftens berettigelse, understreger Mia Stroustrup.

Vil ikke tilbage til gammeldags automater

Alternativet til ANPR er at gå tilbage til, at forbrugere forud for parkeringen skal trækken p-billet, der skal placeret synligt og let kontrollerbar i køretøjets forrude, med de fejlkilder for parkanten som dette medfører eller at sætte en bom op ved udkørslen, hvor man skal holde i kø for at betale.

  • Og det er der næppe forståelse for – især hos kunderne, som må se Forbrugerombudsmandens udmelding som et klart tilbageskridt, hvis det fastholdes, siger Mia Stroustrup.

Hvad konsekvensen af Forbrugerombudsmandens vurdering bliver, er uklart. SikkerParkering oplyser, at de indtil videre fortsætter praksis som hidtil, og at de ikke har til sinds at genere forbrugerne ved at erstatte de moderne og effektive nummerpladegenkendelsessystemer med gammeldags automater eller unødvendige bomme, men fortsat vil udvikle teknologier og værktøjer, der gør det lettere for bilisterne at finde parkeringspladser, afregne korrekt og bidrage til at reducere unødvendige kontrolafgifter.​

Faktaboks om parkering

Højesteretsafgørelse, gengivet i U.2014.1719H:

  • ”En person, der har etableret en parkeringsplads på sin private ejendom, vil som led i sin almindelige rådighed over ejendommen kunne bestemme vilkårene for brugen af parkeringspladsen, herunder hvad der skal gælde med hensyn til parkeringstid og betaling herfor. Der vil også kunne opkræves et beløb for overtrædelse af vilkårene for parkeringen. Når en bilist parkerer på et privat område, må den pågældende som udgangspunkt anses for at have accepteret de opstillede restriktioner for parkeringen, hvis disse fremgår af skiltningen på en klar og forståelig måde.”

Bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder ((BEK nr. 202 af 28/02/2014):

  • Af § 4, stk. 4, 1.-4. pkt. fremgår: ”Skilte omfattet af stk. 1 skal som minimum tydeligt angive, hvis der på parkeringspladsen gælder vilkår om tidsbegrænset parkering eller betalingsparkering og de nærmere vilkår herfor, og hvis der gælder vilkår for brug af særlig parkeringstilladelse mv. Det skal af skiltene tydeligt fremgå, at overtrædelse af parkeringsreglerne kan medføre pålæggelse af kontrolafgift. Kontrolafgiftens størrelse og oplysning om, på hvilke vilkår der vil kunne pålægges flere afgifter for samme parkering, skal fremgå. Hvis der på parkeringspladsen er indrettet særlige pladser til særlige køretøjer, herunder invalidekøretøjer, skal det af skiltene fremgå, hvordan disse pladser er markeret, og under hvilke betingelser de kan anvendes.”

Parkeringsklagenævnet

  • Parkeringsklagenævnet er et uvildigt klagenævn. Parkeringsklagenævnet behandler ankesager over kontrolafgifter, udstedt den 1. juli 2018 eller senere, af private parkeringsselskaber. Parkeringsklagenævnet kan alene tage stilling til kontrolafgifter, der allerede er klaget over til parkeringsselskabet. Der er flere end 30 parkeringsselskaber tilmeldt Parkeringsklagenævnet og respekterer generelt klagenævnets afgørelser.
  • https://www.parkeringsklagenaevnet.dk/

Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening

SikkerParkering

SikkerParkering

Sydvestvej 98

2600 Glostrup

CVR: 88663217

Cookiepolitik

Privatlivspolitik

Kontakt os

Telefon: +45 7225 1797

E-mail: parkering@sikkerparkering.dk

Brug for hjælp?

Vores kundecenter har åbent

døgnet rundt alle årets dage -

også weekender og helligdage.